Pandaigdigang Pagpapahid ng Langis

October 04, 2020

 

Noong Oktubre 4, 2020 nagkaroon ng pangalawang pandaigdigang pagpapahid ng langis sa mga lider at miyembro ng Lord’s Flock Catholic Charismatic Community sa pamamagitan ng teknolohiyang Zoom. Sabik na sabik ang mga miyembro mula sa iba’t ibang panig ng mundo, Asya, Canada, Estados Unidos, United Arab Emirates, United Kingdom, at Europa na lumahok sa gawaing ito.  Sa halos isang libong miyembrong dumalo, karamihan ay galing sa bawat sulok ng Pilipinas-Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil pandaigdigang ang okasyon, nagsimula ito sa iba’t ibang sona ng oras: sa California, Oktubre 3, 8:00 n.g.; sa New Jersey, New York at Canada, Oktubre 3, 11:00 n.g; sa UAE, Oktubre 4, 7:00 n.u.; sa Spain, Oktubre 4, 5:00 n.u. at sa Hong Kong at dito sa Pilipinas Oktubre 4, 11 n.u. Mahalaga ang pagpapahid ng langis sa bawat lider at miyembro dahil  nagbibigay ito ng espirituwal at pisikal na lakas para maharap ang mga pagsubok sa buhay lalong lalo na  ang paglilingkod sa Panginoong Diyos.

 

            Nagsimula ang gawaing ito sa masayang pambungad na pananalita ng isa sa mga Elder ng Lords Flock, Bro. Bobby “Tatay”  Rodriguez. Sinundan nito ang masiglang pag-uulat ng bawat punong-lingkod sa mga nagawa ng kanilang ministri sa buwan ng Agosto at Setyembre at ipinaalam din nila sa lahat ang kanilang mga plano sa susunod na mga buwan. Hindi lamang sa mga gampaning natapos ang iniulat, kundi pati ang pananalapi ng  TLF community na buong siglang iniulat ng Senior Head Servant, Bro. Froilan Hong. Ang mga gawain sa labas ng Pilipinas ay magiliw namang  iniulat ng Executive Head Servant na si Sis Mik Flores. Namasid at naramdaman ang kamay ng Diyos sa bahaging ito dahil sa mga biyayang ipinagkaloob Niya sa bawat ministri. Bagamat nakararanas tayo ngayon ng pandaigdigan krisis sa kalusugan, dumami pa ang mga miyembro at  panauhing dumalo sa mga maliliit na pagpupulong ng Pastor Ministri. Ipinapakita lamang na hindi kayang hadlangan ng kalaban ang gawain ng Panginoon.

 

            Pagkatapos ng pag-uulat, sabik at masayang nagbigay ng maikling talk ang aming Elder, Sis. Techie “Sor” Rodriguez, ng kahalagahan ng pagpapahid ng langis noong unang panahon. Una, ipinapakita ang respeto sa tao,  sabi sa Lukas 7:46, “Hindi mo pinahiran ang aking ulo ng langis, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa.” Pangalawa, ang pagpapahid ng langis ay iginagawad sa mga napiling propeta, “Pahiran mo din ang langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel-mehola, bilang propetang hahalili sa iyo” (1 Hari 19:16). Pangatlo, nagpapahid din ng langis para gumaling ang may sakit. Sa Santiago 5:14 sinasabi na, “Mayroon bang maysakit sa inyo? Ipatawag niya ang matanda sa iglesia upang ipanalangin at pahiran ng langis, sa ngalan ng Panginoon.”

 

            Pagkatapos ang malinaw na paliwag ni Sor, isinunod agad-agad ang pagpapahid ng langis sa noo ng bawat isa. Kaya’t sa araw na ito masayang natanggap ng bawat miyembro ng bawat sulok ng daigdig ang langis na nagpapakita ng respeto sa bawa’t isa; langis na nagpapaalaala na tayo’y propeta kaya’t may tungkulin tayong ipalaganap ang Kanyang salita, maluwag man sa ating dibdib o hindi; langis na nagpapagaling sa katawan at sa kaluluwa. Handa na ang bawat isa sa pagharap sa hamon ng paglilingkod sa Diyos.

 

 

 

 

Ni Sis. Nida Cruz (Pastor Ministry)